Aby sme mohli na našich webových stránkach poskytovať služby na najvyššej úrovni, používame súbory cookie. Súbory cookie sa používajú na prispôsobenie obsahu webovej stránky preferenciám používateľa, na optimalizáciu používania webových stránok, na vytváranie štatistík a na udržiavanie relácie používateľa webovej stránky. Jednotlivé nastavenia súborov cookie môžete zmeniť kliknutím na tlačidlo "Zmeniť nastavenia". Ak chcete súhlasiť s inštaláciou súborov cookie všetkých vyššie uvedených kategórií na vašom koncovom zariadení, kliknite na tlačidlo"Prijať všetky súbory cookie".

Ak kliknete na tlačidlo'Zmeniť nastavenia', ak vaše nastavenia zodpovedajú vašim preferenciám, ak chcete vyjadriť súhlas s inštaláciou súborov cookie na vašom koncovom zariadení v rozsahu, ktorý si zvolíte, kliknite na tlačidlo'Uložiť a prijať'.

Pokiaľ budú súbory cookie obsahovať vaše osobné údaje, základom spracovania je oprávnený záujem správcu osobných údajov (DYWANYCHEMEX) alebo tretích strán v podobe poskytovania vysokokvalitných služieb na našej webovej stránke a marketingových aktivít správcu osobných údajov a jeho dôveryhodných partnerov.

Viac informácií o súboroch cookie a spracovaní osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov.

Zadajte e-mailovú adresu

Zrušiť

Vitajte späť

Registrácia

Správcom osobných údajov zhromaždených prostredníctvom internetového obchodu je Predávajúci PW KINGA Roman Grabowski. Údaje sa spracúvajú alebo sa môžu spracúvať na účely a z dôvodov podrobne uvedených v zásadách ochrany osobných údajov (napr. plnenie zmluvy, priamy marketing).Zásady ochrany osobných údajov obsahujú úplné informácie o spracovaní údajov prevádzkovateľom spolu s právami dotknutej osoby.Rýchly kontakt so správcom: e-mailová adresa sklep@dywanychemex.pl

Zrušiť

Váš košík je prázdny

Moje obľúbené produkty

Pridajte produkt do obľúbených!

Vybrať krajinu doručenia:

Zmena krajiny doručenia, meny alebo jazyka môže ovplyvniť dostupnosť ponúk, služieb a možností doručenia.

Krajina doručenia

  1. Koberce Chemex
  2. Zásady používania súborov cookie

Zásady používania súborov cookie

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INTERNETOVÝ OBCHOD KOBERCECHEMEX.SK

 

OBSAH:
 
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2. DÔVODY NA SPRACOVANIE
3. ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA SPRACOVANIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE
4. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE
5. PROFILOVANIE WEBOVÉHO OBCHODU
6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
7. SÚBORY COOKIE V INTERNETOVOM OBCHODE A ANALYTIKA
8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
 
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 
1.1. Tieto zásady ochrany osobných údajov Internetového obchodu majú iba informačný charakter, čo znamená, že nie sú zdrojom povinností pre Zákazníkov alebo Klientov Internetového obchodu. Zásady ochrany osobných údajov obsahujú predovšetkým pravidlá týkajúce sa spracovania osobných údajov Správcom v Internetovom obchode, vrátane dôvodov, účelov a doby trvania spracovania osobných údajov a práv subjektov údajov, ako aj informácie o používaní súborov cookie a analytických nástrojov v Internetovom obchode.
 
1.2. Správcom osobných údajov zhromaždených prostredníctvom internetového obchodu je spoločnosť DYWANY CHEMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ so sídlom v Gowarczowe (sídlo a doručovacia adresa: al. Wyzwolenia 61, 26-225 Gowarczów); zapísaná v obchodnom registri Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000890516; registrový súd, u ktorého je vedená evidencia spoločnosti: Varšava, okresný súd pre hlavné mesto Varšavu. Varšava, Kielce, X. hospodárske oddelenie Národného súdneho registra; základné imanie vo výške: 5 000 PLN; IČO: 6581992749; DIČ: 388459953, e-mailová adresa: info@kobercechemex.ska kontaktné telefónne číslo: +(ďalej len "správca"), ktorý je zároveň poskytovateľom služieb internetového obchodu a predávajúcim.
 
1.3. |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Dane osobowe w Pivnica Internetowym przetwarzane s przez Administratora zgodnie z obowiązującymi predpismi prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego2 i6 (UE) 6 r. w sprawie ochróny osób fizycznych w związku z przetwarzaniom danych osobowych aj w sprawie swobodnego przepływu takých danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrónii danych) - zwane ďalej "RODO" lub. |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||Úradné znenie nariadenia GPRD: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 
1.4. Používanie internetového obchodu vrátane nákupov je dobrovoľné. Rovnako tak aj súvisiace poskytnutie osobných údajov zákazníkom alebo klientom prostredníctvom internetového obchodu je dobrovoľné, až na dve výnimky: (1) uzavretie zmlúv so Správcom - neposkytnutie osobných údajov potrebných na uzavretie a plnenie Kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní Elektronických služieb so Správcom v prípadoch a v rozsahu uvedenom na webových stránkach Internetového obchodu av Prevádzkovom poriadku Internetového obchodu av týchto zásadách ochrany osobných údajov má za následok nemožnosť uzavretia takej zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou, a pokiaľ chce subjekt údajov uzavrieť so správcom danú zmluvu, je povinný požadované údaje poskytnúť. Rozsah údajov potrebných na uzavretie zmluvy je vždy vopred uvedený na webových stránkach internetového obchodu av prevádzkovom poriadku internetového obchodu; (2) zákonné povinnosti správcu - poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou vyplývajúcou zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré správcovia ukladajú povinnosť spracovávať osobné údaje (napr. spracovanie údajov na účely vedenia daňovej evidencie alebo účtovníctva) a ich neposkytnutie znemožní správcovi tieto povinnosti splniť.
 
1. 5 Správca dbá najmä na ochranu záujmov osôb, ktorých osobné údaje spracováva, a najmä je zodpovedný a zabezpečuje, aby údaje, ktoré zhromažďuje, boli: (1) boli spracovávané zákonným spôsobom; (2) boli zhromažďované na určené, legitímne účely a neboli ďalej spracovávané spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný; (3) boli vecne správne a primerané vzhľadom na účely, na ktoré sú spracovávané; (4) uchovávané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb po dobu nie dlhšiu, než je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracovania; a (5) spracovávané spôsobom, ktorý zaisťuje náležité zabezpečenie osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom vhodných technických alebo organizačných opatrení
 
1.6. S ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracovania a na riziko rôzne pravdepodobného a závažného porušenia práv alebo slobôd fyzických osôb správca zavedie vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil, že spracovanie prebieha v súlade s týmto nariadením, a aby to bol schopný. preukázať. Tieto opatrenia sú podľa potreby revidované a aktualizované. Správca používa technické opatrenia na zamedzenie získavania a pozmeňovania osobných údajov zasielaných elektronicky neoprávnenými osobami.
 
1.7 Akékoľvek slová, frázy a skratky, ktoré sa objavujú v týchto zásadách ochrany osobných údajov a začínajú veľkým písmenom (napr. Predávajúci, Internetový Obchod, Elektronická Služba) sa rozumie tak, ako sú definované v pravidlách a predpisoch internetového obchodu, ktoré sú k dispozícii na stránkach internetového obchod
 
2. DÔVODY NA SPRACOVANIE
 
2.1 Správca je oprávnený spracovávať osobné údaje, ak je splnená jedna alebo viac nasledujúcich podmienok: (1) subjekt údajov udelil súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viac stanovených účelov; (2) spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na prijatie opatrení na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy; (3) spracovanie je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti správcu; alebo (4) spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Správcu alebo tretej strany, s výnimkou prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
 
2.2 Spracovanie osobných údajov Správcom vyžaduje v každom prípade existenciu aspoň jedného z dôvodov uvedených v bode. 2.1 zásad ochrany osobných údajov. Konkrétne dôvody spracovania osobných údajov Príjemcov služieb a Zákazníkov internetového obchodu Správcom sú uvedené v nasledujúcej časti zásad ochrany osobných údajov - s odkazom na príslušný účel spracovania osobných údajov Správcom.
 
3. ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA SPRACOVANIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE
 
3.1 Účel, základ, obdobie a rozsah a príjemcovia osobných údajov spracovávaných Správcom vyplývajú v každom prípade z činností vykonávaných príslušným Príjemcom služieb alebo Zákazníkom v Internetovom obchode. Pokiaľ sa napríklad Zákazník rozhodne pre nákup v Internetovom obchode a zvolí osobný odber zakúpeného Produktu namiesto doručenia kuriérom, budú jeho osobné údaje spracovávané za účelom plnenia uzavretej Kúpnej zmluvy, ale nebudú už sprístupnené dopravcovi, ktorý doručenie menom Správca vykonáva.
 
3.2 Správca môže v internetovom obchode spracovávať osobné údaje na nasledujúce účely, z nasledujúcich dôvodov, po nasledujúce obdobie av nasledujúcom rozsahu:
 

Účel zpracování údajů

Právní základ pro zpracování údajů

Období ukládání dat

Plnenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronickej služby alebo prijatí opatrení na žiadosť subjektu údajov pred uzavretím vyššie uvedených zmlúv.

Čl. 1. 1 písm. b) nariadenia GPRD (plnenie zmluvy) - spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo pre prijatie opatrení na žiadosť subjektu údajov pred uzavretím zmluvy.

Údaje sa uchovávajú po dobu nevyhnutnú na plnenie, ukončenie alebo inému zániku uzavretej kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronických služieb.

 

 

Čl. 1. 1 písm. f) Nariadenie GPRD (oprávnený záujem Správcu) - spracovanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov Správcu, ktoré spočívajú v starostlivosti o záujmy a dobrú povesť Správcu, jeho Internetového obchodu a snahe predávať Produkty.

 

Údaje sa uchovávajú po dobu existencie oprávneného záujmu správcu, najdlhšie však po dobu premlčania nárokov správcu voči subjektu údajov v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou. Premlčacia lehota je stanovená zákonom, najmä občianskym zákonníkom (základná premlčacia lehota pre nároky súvisiace s prevádzkovaním podniku je trojročná a pre kúpnu zmluvu dvojročná).
 
Správca nesmie spracovávať údaje na účely priameho marketingu v prípade, že subjekt údajov vznesie účinnú námietku.

Marketing

Čl. 1. 1 písm. a) nariadenia GDPR (súhlas) - subjekt údajov súhlasil so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely správcom.

Údaje sa uchovávajú, kým subjekt údajov neodvolá svoj súhlas s ďalším spracovaním na tento účel.

 

Vyjadrenie zákazníka k uzavretej kúpnej zmluve

Čl. 1. 1 písm. a) nariadenia GDPR – dotknutá osoba udelila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na vyjadrenie názoru.

Údaje sa uchovávajú, kým subjekt údajov neodvolá svoj súhlas s ďalším spracovaním na tento účel.

Vedení daňových knih

Čl. 6 odst. 1. 1 písm. c) nařízení GPRD ve spojení s čl. 563/1991 Sb. Zákona o účetnictví, tj. ze dne 31.12.1991. - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

 

Údaje se uchovávají po dobu stanovenou zákonem, který správci ukládá vést účetnictví (5 let, počítáno od začátku roku následujícího po účetním období, ke kterému se údaje vztahují).

Stanovení, uplatnění nebo obhajoba nároků, které může správce uplatnit nebo které mohou být uplatněny vůči správci.

Čl. 6 odst. 1. 1 písm. f) nařízení GPRD (oprávněný zájem Správce) - zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce - spočívající v určení, uplatnění nebo obhajobě nároků,které Správce může vznést nebo které mohou být vzneseny proti Správci.

 

Údaje budou uchovávány po dobu existence oprávněného zájmu Správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků, které mohou být vůči Správci vzneseny (základní promlčecí doba nároků vůči Správci je šest let).

Používání webových stránek internetového obchodu a zajištění jejich správného fungování

Čl. 6 odst. 1. 1 písm. f) nařízení GPRD (oprávněný zájem Správce) - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce - spočívajících v provozu a údržbě webových stránek Internetového obchodu.

Údaje se uchovávají po dobu existence oprávněného zájmu správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků správce vůči subjektu údajů v souvislosti s jeho podnikatelskou činností. Promlčecí lhůta je stanovena zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí lhůta pro nároky související s provozováním podniku je tříletá a pro kupní smlouvu dvouletá).

Vedení statistik a analýza návštěvnosti internetového obchodu

Čl. 6 odst. 1. 1 písm. f) Nařízení GPRD (oprávněný zájem Správce) - zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce - spočívající ve vedení statistik a analýz návštěvnosti Internetového obchodu za účelem zlepšení fungování Internetového obchodu a zvýšení prodeje Produktů.

Údaje se uchovávají po dobu existence oprávněného zájmu správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků správce vůči subjektu údajů v souvislosti s jeho podnikatelskou činností. Promlčecí lhůta je stanovena zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí lhůta pro nároky související s provozováním podniku je tříletá a pro kupní smlouvu dvouletá).

 

 

4. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE
 
4.1 Pre riadne fungovanie internetového obchodu, vrátane plnenia uzavretých kúpnych zmlúv, je nevyhnutné, aby správca využíval služby externých subjektov (ako je napr. poskytovateľ softvéru, kuriér alebo spracovateľ platieb). Správca využíva iba tých spracovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky zavedenia vhodných technických a organizačných opatrení, aby spracovanie spĺňalo požiadavky nariadenia GPRD a chránilo práva subjektov údajov.
 
4.2 Správca môže odovzdávať osobné údaje do tretej krajiny; v takom prípade správca zabezpečí, aby sa tak dialo v krajine, ktorá zaisťuje zodpovedajúcu úroveň ochrany - v súlade s nariadením GPRD - a aby subjekt údajov mohol získať kópiu svojich údajov. Správca odovzdá zhromaždené osobné údaje iba vtedy av rozsahu potrebnom na splnenie konkrétneho účelu spracovania v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.
 
4.3 Odovzdanie údajov Správcom neprebieha v každom prípade a nie všetkým príjemcom alebo kategóriám príjemcov uvedeným v zásadách ochrany osobných údajov – Správca poskytuje údaje iba vtedy, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracovania osobných údajov a iba v rozsahu potrebnom na jeho dosiahnutie. Napríklad pokiaľ Zákazník využíva osobný odber, jeho údaje nebudú odovzdané dopravcovi spolupracujúcemu so Správcom.
 
4.4 Osobné údaje príjemcov služieb a zákazníkov internetového obchodu môžu byť zasielané nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov:
.4.1 dopravcovia / špeditéri / kuriérski sprostredkovatelia /subjekty zaisťujúce sklad a/alebo expedíciu - v prípade Zákazníka, ktorý využíva spôsob doručenia Produktu prostredníctvom Internetového obchodu poštou alebo kuriérom, sprístupní Správca zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému dopravcovi, špeditérovi alebo sprostredkovateľovi, ktorý zásielku realizuje, av prípade, že je zásielka realizovaná z externého skladu, subjektu zabezpečujúcemu sklad a/alebo expedíciu, a to v rozsahu nevyhnutnom na dokončenie doručenia Produktu Zákazníkovi.
 
4.4.2 subjekty vykonávajúce platby elektronickou alebo kreditnou kartou- v prípade Zákazníka, ktorý v Internetovom obchode využíva spôsob platby elektronickou alebo kreditnou kartou, sprístupní Správca zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu vykonávajúcemu vyššie uvedené platby v Internetovom obchode na príkaz Správcu v rozsahu nevyhnutnom pre spracovanie platby vykonané Zákazníkom.
 
4.4.3 veriteľom / prenajímateľom- v prípade, že Zákazník využíva v Internetovom obchode splátkový spôsob platby alebo lízingový spôsob platby, sprístupňuje Správca zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému veriteľovi alebo prenajímateľovi, ktorý v mene Správcu obsluhuje vyššie uvedené platby v Internetovom obchode, a to v rozsahu nevyhnutnom pre obsluhu platby vykonanej Zákazníkom.
 
4.4.4 poskytovatelia služieb, ktorí Správcovia dodávajú technické, IT a organizačné riešenia umožňujúce Správcovi prevádzkovať jeho podnikateľskú činnosť, vrátane Internetového obchodu a Elektronických služieb poskytovaných jeho prostredníctvom (najmä poskytovatelia počítačového softvéru pre prevádzku Internetového obchodu, poskytovatelia e-mailu a hostingu a poskytovatelia softvéru pre riadenie podniku a technickú podporu Správcu) - Správca sprístupní zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému poskytovateľovi konajúcemu v jeho mene iba v prípade av rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie daného účelu spracovania údajov v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.
 
4.4.5. ebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbednym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
 
4.4.6 poskytovatelia sociálnych pluginov, skriptov a iných podobných nástrojov umiestnených na webových stránkach internetového obchodu, ktoré umožňujú prehliadaču osoby navštevujúce webové stránky internetového obchodu sťahovať obsah od poskytovateľov uvedených pluginov (napr. prihlásenie pomocou prihlasovacích údajov sociálnej siete) a za týmto účelom odovzdávať osobné údaje návštevníka týmto poskytovateľom, vrátane:
 
4.4.6.1 Meta Platforms Ireland Ltd.- Správca používa sociálne pluginy webovej stránky Facebook [Prawnik1] (napr. tlačidlo Like!, Share alebo prihlásenie pomocou prihlasovacích údajov na Facebooku) na webovej stránke internetového obchodu, a preto zhromažďuje a sprístupňuje osobné údaje Zákazníka, ktorý používa webovú stránku internetového obchodu, spoločnosti Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko) v rozsahu av súlade so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii tu: https://www.facebook.com/about/privacy/ (tieto údaje zahŕňajú informácie o vašich aktivitách na webových stránkach internetového obchodu - vrátane informácií o vašom zariadení, navštívených stránkach, uskutočnených nákupoch, zobrazených reklamách a spôsobe využívania služieb - bez ohľadu na to, či máte účet na Facebooku a či ste na Facebooku prihlásený).
 
5. PROFILOVANIE WEBOVÉHO OBCHODU
 
5.1 Nariadenie GPRD ukladá správcovi povinnosť informovať o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania, ako je uvedené v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia GPRD a prinajmenšom v týchto prípadoch príslušné informácie o spôsoboch ich vykonávania, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania pre subjekt. údajov. S ohľadom na to správca v tejto časti zásad ochrany osobných údajov poskytuje informácie o možnom profilovaní.
 
5.2 Správca môže v Internetovom obchode používať profilovanie na účely priameho marketingu, ale rozhodnutia, ktoré Správca na jeho základe robí, sa netýkajú uzavretia alebo odmietnutia uzavretia Kúpnej zmluvy alebo možnosti využitia Elektronických služieb v Internetovom obchode. Výsledkom použitia profilovania v internetovom obchode môže byť napríklad poskytnutie zľavy, zaslanie zľavového kódu, pripomenutie nedokončeného nákupu, zaslanie ponuky Produktu, ktorý môže zodpovedať záujmom alebo preferenciám danej osoby, alebo ponúknutie lepších podmienok v porovnaní so štandardnou ponukou internetového obchodu. Napriek profilovaniu je to jednotlivec, kto sa slobodne rozhoduje, či chce využiť takto získanú zľavu alebo lepšie podmienky a nakúpiť v internetovom obchode.
 
5.3 Profilovanie v internetovom obchode zahŕňa automatickú analýzu alebo predvídanie správania osoby na webových stránkach internetového obchodu, napr. pridaním konkrétneho výrobku do nákupného košíka, zobrazením stránky konkrétneho výrobku v internetovom obchode alebo analýzou histórie predchádzajúcich nákupov v internetovom obchode. Podmienkou takého profilovania je, že Správca disponuje osobnými údajmi danej osoby, aby ich mohol zaslať, napr. kód zľavy.
 
5.4. Subjekt údajov má právo nebyť predmetom rozhodnutia, ktoré je založené výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, a ktoré má pre dotknutú osobu právne účinky alebo sa ho podobne významne dotýka.
 
6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
 
6.1 Právo na prístup, opravu, obmedzenie, výmaz alebo prenositeľnosť - Subjekt údajov má právo požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, výmaz ("právo byť zabudnutý") alebo obmedzenie spracovania, má právo vzniesť námietku proti spracovaniu a má právo na prenositeľnosť údajov. Podrobné podmienky pre uplatnenie vyššie uvedených práv sú uvedené v čl. 15-21 Nariadenia GDPR.
 
6.2 Právo kedykoľvek odvolať súhlas – osoba, ktorej údaje správca spracúva na základe súhlasu (podľa článku 6 zák. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR), má právo súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonávané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
 
6.3 Právo podať sťažnosť na dozornom úrade - osoba, ktorej údaje správca spracováva, má právo podať sťažnosť na dozornom úrade spôsobom av režime stanovenom v ustanoveniach nariadenia GPRD a poľského práva, najmä zákona o ochrane osobných údajov. Orgánom dohľadu v Poľsku je prezident Úradu pre ochranu osobných údajov.
 
6.4 Právovzniesť námietku - Subjekt údajov má právo kedykoľvek vzniesť námietku z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na základe čl. 6 zák. 1 písm. e) (záujmy alebo verejné úlohy) alebo f) (oprávnený záujem správcu) vrátane profilovania na základe týchto ustanovení. V takom prípade už správca tieto osobné údaje nesmie spracovávať, pokiaľ nepreukáže existenciu dôležitých právne platných dôvodov pre spracovanie, prevažujúcich záujmy, práva a slobodu osoby už údaje spracováva alebo dôvody pre zistenie, vyšetrovanie popr. hájenie nárokov.
 
6.5 Právo vzniesť námietku proti priamemu marketingu - pokiaľ sú osobné údaje spracovávané na účely priameho marketingu, má dotknutá osoba právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účely tohto marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ spracovanie súvisí s týmto priamym marketingom .
 
6.6 Za účelom uplatnenia práv uvedených v tejto časti zásad ochrany osobných údajov je možné správcu kontaktovať zaslaním príslušnej správy písomne alebo e-mailom na adresu správcu uvedenú v úvode zásad ochrany osobných údajov alebo prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na webových stránkach internetového obchodu.
 
7 . SÚBORY COOKIE V INTERNETOVOM OBCHODE A ANALYTIKA
 
 
7.1 Súbory cookie sú malé informácie vo forme textových súborov odosielaných serverom a ukladaných na webové stránky internetového obchodu (napr. na pevný disk počítača, notebooku alebo pamäťovú kartu smartfónu - v závislosti od zariadenia, ktoré návštevník nášho internetového obchodu používa). Podrobné informácie o súboroch cookie a histórii ich vzniku nájdete okrem iného tu: https://sk.wikipedia.org/wiki/Cookie
 
7.2 Súbory cookie, ktoré môžu byť odosielané z webových stránok internetového obchodu, je možné rozdeliť do rôznych typov podľa nasledujúcich kritérií:
 
 
Kvôli ich dodávateľovi:
 
vlastné (vytvorené na webových stránkach správcu internetového obchodu) a
patriaci tretím stranám (iným ako správcovia).
Vzhľadom na dobu ich uloženia v zariadení osoby, ktorá navštívi webové stránky internetového obchodu:
 
relácia (uložená do doby, než sa odhlásite z internetového obchodu alebo vypnete webový prehliadač) a
trvalé (uložené po určitú dobu, ktorá je definovaná parametrami každého súboru, alebo do ručného zmazania).
Vzhľadom na účel ich použitia:
 
nevyhnutné (pre riadne fungovanie webových stránok internetového obchodu),
funkčné/preferenčné (umožňujúce prispôsobenie webovej stránky internetového obchodu preferenciám návštevníka),
analytická a výkonnostná analýza (zhromažďovanie informácií o tom, ako sú webové stránky internetového obchodu využívané),
marketing, reklama a sociálne médiá (zhromažďovanie informácií o osobe, ktorá navštívi stránky internetového obchodu, za účelom zobrazovania reklám tejto osobe, ich personalizácie, merania ich účinnosti a vykonávania ďalších marketingových aktivít, a to aj na webových stránkach oddelených od stránok internetového obchodu, ako sú sociálne siete alebo iné stránky patriace do rovnakých reklamných sietí ako internetový obchod).

 

7.3 Správca môže spracovávať údaje obsiahnuté v súboroch cookie, keď návštevníci používajú webové stránky internetového obchodu, na nasledujúce konkrétne účely:

 

Účely používání souborů cookie v internetovém obchodě správce

identifikovat zákazníky jako přihlášené do internetového obchodu a zobrazit, že jsou přihlášeni (základní soubory cookie).

zapamatování produktů, které jste přidali do nákupního košíku, pro účely podání objednávky (vyžadováno soubory cookie).

ukládání údajů z vyplněných objednávkových formulářů, průzkumů nebo přihlašovacích údajů do internetového obchodu (nezbytné a/nebo funkční/preferenční soubory cookie).

přizpůsobení obsahu webových stránek internetového obchodu individuálním preferencím zákazníka (např. pokud jde o barvy, velikost písma, rozvržení stránky) a optimalizaci používání stránek internetového obchodu (funkční/preferenční cookies).

    

vést anonymní statistiky o tom, jak jsou webové stránky internetového obchodu využívány (analytické a výkonnostní soubory cookie).

zobrazovat a vykreslovat reklamy, omezovat počet zobrazení reklam a ignorovat reklamy, které si Klient nepřeje vidět, měřit účinnost reklam a personalizovat reklamy, tj. zkoumat charakteristiky chování návštěvníků Internetového obchodu prostřednictvím anonymní analýzy jejich jednání (např. opakované návštěvy konkrétních stránek, klíčová slova atd.) s cílem vytvořit jejich profil a poskytovat jim reklamy přizpůsobené jejich předpokládaným zájmům, a to i v případě, že navštíví jiné webové stránky v reklamní síti společnosti Google Ireland Ltd. a Facebook, tj. Google Ireland Ltd. Meta Platforms Ireland Ltd. (marketingové a reklamní soubory cookie a soubory cookie sociálních médií)

 

7.4. V najpoužívanejších webových prehliadačoch je možné skontrolovať, ktoré súbory cookie (vrátane doby trvania súborov cookie a ich poskytovateľa) sú v danom okamihu odosielané webovými stránkami internetového obchodu, a to nasledovne:

 

V prohlížeči Chrome:
(1) v adresním řádku klikněte na ikonu visacího zámku vlevo, (2) přejděte na kartu "Cookies".

V prohlížeči Firefox:
(1) v adresním řádku klikněte na ikonu štítu vlevo, (2) přejděte na kartu "Povoleno" nebo "Blokováno", (3) klikněte na políčko "Soubory cookie pro sledování mezi stránkami", "Prvky sledování sociálních médií" nebo "Obsah s prvky sledování".

V aplikaci Internet Explorer:
(1) klikněte na nabídku "Nástroje", (2) přejděte na kartu "Možnosti Internetu", (3) přejděte na kartu "Obecné", (4) přejděte na kartu "Nastavení", (5) klikněte na políčko "Zobrazit soubory".

V prohlížeči Opera:
(1) v adresním řádku klikněte na ikonu visacího zámku vlevo, (2) přejděte na kartu "Cookies".

v prohlížeči Safari:
(1) klikněte na nabídku "Předvolby", (2) přejděte na kartu "Soukromí", (3) klikněte na políčko "Spravovat údaje o webu".

Bez ohledu na prohlížeč můžete pomocí nástrojů dostupných například na adrese: https://www.cookiemetrix.com/ nebo: https://www.cookie-checker.com/

 

7.5. Štandardne väčšina webových prehliadačov na trhu implicitne akceptuje uloženie cookies. Každý má možnosť stanoviť podmienky používania cookies nastavením svojho vlastného webového prehliadača. To znamená, že môžete napríklad čiastočne obmedziť (napr. dočasne) alebo úplne zakázať možnosť ukladania súborov cookie – v druhom prípade to však môže mať vplyv na niektoré funkcie internetového obchodu (napríklad nemusí byť možné sledovať cestu objednávky cez objednávkový formulár, pretože produkty nie sú v nákupnom košíku zapamätané počas postupných krokov zadávania objednávky).
 
7.6. Nastavenie internetového prehliadača pokiaľ ide o súbory Cookies je dôležité pre súhlas s používaním Cookies našim Internetovým obchodom – v súlade s predpismi môže byť taký súhlas vyjadrený pomocou nastavenia webového prehliadača. Podrobnosti o zmene nastavenia pre súbory Cookies a ich vlastné odstránenie v najpopulárnejších webových prehliadačov sú k dispozícii v pomocnej sekcii webového prehliadača a na nasledujúcich stránkach (stačí kliknúť na odkaz)
v prehliadači Chrome
v prehliadači Firefox
v prehliadači Internet Explorer
v prehliadači Opera
v prehliadači Safari
v prehliadači Microsoft Edge
 
7.7. Správca môže v Internetovom obchode využívať služby Google Analytics, Universal Analytics poskytované spoločnosťou Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Tieto služby pomáhajú správcovi viesť štatistiky a analyzovať návštevnosť internetového obchodu. Zhromaždené údaje sú spracovávané v rámci vyššie uvedených služieb za účelom vytvárania štatistík, ktoré pomáhajú pri správe internetového obchodu a analýze návštevnosti internetového obchodu. Tieto údaje sú agregované. Pri využívaní vyššie uvedených služieb v internetovom obchode správca zhromažďuje údaje, ako sú zdroje a prostriedky získania návštevníkov internetového obchodu a ich správanie na webových stránkach internetového obchodu, informácie o zariadeniach a prehliadačoch, z ktorých webové stránky navštevujú, IP a doména, zemepisné údaje a demografické údaje (vek, pohlavie) a záujmy.
 
7.8. Osoba môže ľahko zablokovať poskytovanie informácií o svojej aktivite na webových stránkach internetového obchodu službe Google Analytics - na tento účel si môžete napríklad nainštalovať doplnok prehliadača poskytovaný spoločnosťou Google Ireland Ltd., ktorý je k dispozícii tu: https://tools.google.com/ dlpage/gaoptout?hl=pl.
 
7.9. V súvislosti s možnosťou Správcu využívať v Internetovom obchode reklamné a analytické služby poskytované spoločnosťou Google Ireland Ltd. Správca upozorňuje, že úplné informácie o zásadách spracovania údajov návštevníkov Internetového obchodu (vrátane informácií uložených v súboroch cookie) spoločnosťou Google Ireland Ltd. možno nájsť v zásadách ochrany osobných údajov služieb spoločnosti Google dostupných na adrese: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 
8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
8.1. Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Správca žiada, aby ste sa po príchode na inú stranu zoznámili s politikou ochrany osobných údajov, ktoré platia tam. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na internetový obchod správcu.
 
 
 
Bezplatné doručenie

Uskutočnite objednávku s hodnotou nad
10915.8 € a my vám ju pošleme ZDARMA!

Vrátenie za 14 dní

Zakúpený
tovar môžete vždy vrátiť do 14 dní

Odoslanie tovaru do 48 h

Tovar odosielame do 48 hodín
od od prijatia platby alebo
požiadavky na dobierku

V spoločnosti CHEMEX nakúpite kvalitné tradičné a moderné koberce online za atraktívne ceny. Veľký výber je našou najväčšou prednosťou, ponúkame efektívne koberce pre každý interiér vrátane módnych huňatých kobercov a kobercov s orientálnymi vzormi. Efektívny koberec však nie je všetko, čo si môžete objednať v našom online obchode. Predávame tiež kobercové krytiny, PVC krytiny, behúne a rohožky pred dvere a umelú trávu.

CHEMEX - koberce, kobercové a PVC krytiny - vítajte!

 

Preprava sa realizuje pomocou:

gls Koberce Chemex
dpd Koberce Chemex
suus Koberce Chemex

Zúčtovanie transakcií kreditnými kartami a elektronickými prevodmi sa vykonáva
  prostredníctvom PayU

payu Koberce Chemex
visa mastercard Koberce Chemex
ppaypal Koberce Chemex