Aby sme mohli na našich webových stránkach poskytovať služby na najvyššej úrovni, používame súbory cookie. Súbory cookie sa používajú na prispôsobenie obsahu webovej stránky preferenciám používateľa, na optimalizáciu používania webových stránok, na vytváranie štatistík a na udržiavanie relácie používateľa webovej stránky. Jednotlivé nastavenia súborov cookie môžete zmeniť kliknutím na tlačidlo "Zmeniť nastavenia". Ak chcete súhlasiť s inštaláciou súborov cookie všetkých vyššie uvedených kategórií na vašom koncovom zariadení, kliknite na tlačidlo"Prijať všetky súbory cookie".

Ak kliknete na tlačidlo'Zmeniť nastavenia', ak vaše nastavenia zodpovedajú vašim preferenciám, ak chcete vyjadriť súhlas s inštaláciou súborov cookie na vašom koncovom zariadení v rozsahu, ktorý si zvolíte, kliknite na tlačidlo'Uložiť a prijať'.

Pokiaľ budú súbory cookie obsahovať vaše osobné údaje, základom spracovania je oprávnený záujem správcu osobných údajov (DYWANYCHEMEX) alebo tretích strán v podobe poskytovania vysokokvalitných služieb na našej webovej stránke a marketingových aktivít správcu osobných údajov a jeho dôveryhodných partnerov.

Viac informácií o súboroch cookie a spracovaní osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov.

Zadajte e-mailovú adresu

Zrušiť

Vitajte späť

Registrácia

Správcom osobných údajov zhromaždených prostredníctvom internetového obchodu je Predávajúci PW KINGA Roman Grabowski. Údaje sa spracúvajú alebo sa môžu spracúvať na účely a z dôvodov podrobne uvedených v zásadách ochrany osobných údajov (napr. plnenie zmluvy, priamy marketing).Zásady ochrany osobných údajov obsahujú úplné informácie o spracovaní údajov prevádzkovateľom spolu s právami dotknutej osoby.Rýchly kontakt so správcom: e-mailová adresa sklep@dywanychemex.pl

Zrušiť

Váš košík je prázdny

Moje obľúbené produkty

Pridajte produkt do obľúbených!

Vybrať krajinu doručenia:

Zmena krajiny doručenia, meny alebo jazyka môže ovplyvniť dostupnosť ponúk, služieb a možností doručenia.

Krajina doručenia

  1. Koberce Chemex
  2. Predpisy

Predpisy

PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU
 
KOBERCECHEMEX.SK
 
 
 
 
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVOM OBCHODE
3. PODMIENKY NA UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
4. SPÔSOBY PLATBY A LEHOTA ZA PRODUKT
5. NÁKLADY, SPÔSOB A ČAS DODANIA A VYZDVIHNUTIE PRODUKTU.
6. POSTUP NA VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ
7. MIMOSÚDNE KONANIE O SŤAŽNOSTIACH A OPRAVNÝCH PROSTREDIACH A PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO KONANIAM.
8. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
9. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNÍKOV
10. RECENZIA PRODUKTOV
11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12. VZOR FORMULÁRA PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 
 
 
Internetový obchod www.kobercechemex.sk dbá o práva spotrebiteľov. Spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu zákon o právach spotrebiteľov priznáva. Zmluvné ustanovenia, ktoré sú pre spotrebiteľa menej priaznivé ako ustanovenia zákona o právach spotrebiteľov, sú neplatné a namiesto nich sa uplatňujú ustanovenia zákona o právach spotrebiteľov. Ustanovenia týchto obchodných podmienok preto nemajú za cieľ vylúčiť alebo obmedziť akékoľvek práva spotrebiteľov vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a prípadné pochybnosti treba vykladať v prospech spotrebiteľa. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi ustanoveniami tohto poriadku a vyššie uvedenými ustanoveniami majú prednosť a uplatňujú sa tieto ustanovenia.1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 
1.1 Internetový obchod dostupný na internetovej adrese www.kobercechemex.sk prevádzkuje spoločnosť DYWANY CHEMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ so sídlom v Gowarczowe (sídlo a doručovacia adresa: al. Wyzwolenia 61, 26-22 zapísaná v obchodnom registri Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000890516; registrový súd, u ktorého je vedená evidencia spoločnosti: Varšava, okresný súd pre hlavné mesto Varšavu. Varšava, Kielce, X. hospodárske oddelenie Národného súdneho registra; základné imanie vo výške: 5 000 PLN; IČO: 6581992749; DIČ: 388459953, e-mailová adresa: info@kobercechemex.sk 
 
1.2 Tieto obchodné podmienky sú určené tak spotrebiteľom, ako aj podnikom, ktoré používajú internetový obchod, pokiaľ nie je v konkrétnom ustanovení obchodných podmienok uvedené inak.
 
1.3 Správcom osobných údajov spracovávaných v internetovom obchode v súvislosti s plnením ustanovení týchto obchodných podmienok je predávajúci. Osobné údaje sa spracúvajú na účely, počas a na základe dôvodov a zásad uvedených v zásadách ochrany osobných údajov zverejnených na internetových stránkach internetového obchodu. Zásady ochrany osobných údajov obsahujú predovšetkým pravidlá týkajúce sa spracovania osobných údajov Správcom v Internetovom obchode, vrátane dôvodov, účelov a doby trvania spracovania osobných údajov a práv subjektov údajov, ako aj informácie o používaní súborov cookie a analytických nástrojov v Internetovom obchode. Používanie internetového obchodu vrátane nákupov je dobrovoľné. Rovnako súvisiace poskytnutie osobných údajov zákazníkom alebo klientom prostredníctvom internetového obchodu je dobrovoľné, s výhradou výnimiek uvedených v zásadách ochrany osobných údajov (uzavretie zmluvy a zákonnej povinnosti predávajúceho).
 
1.4 Definícia:
 
1.4. PRACOVNÝ DEŇ - jeden deň od pondelka do piatku s výnimkou štátnych sviatkov.
 
1.4.2 REGISTRAČNÝ FORMULÁR - formulár dostupný v internetovom obchode, ktorý umožňuje vytvorenie účtu.
 
1.4.3 OBJEDNACÍ FORMULÁR - elektronická služba, interaktívny formulár dostupný v Internetovom obchode, ktorý umožňuje Objednávateľovi podať Objednávku, najmä pridaním Produktov do elektronického košíka a upresnením podmienok Kúpnej zmluvy, vrátane spôsobu dodania a platby.

1.4.4 ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony av prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi aj fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony; (2) právnická osoba; alebo (3) organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej je právna spôsobilosť priznaná zákonom; - ktorý uzavrel alebo hodlá uzavrieť s Predávajúcim Kúpnu zmluvu.
 
1.4.5 OBČIANSKY ZÁKONÍK - zákon o občianskom zákonníku z 23. apríla 1964 (Dz.U. 1964 č. 16, bod. 93, v znení neskorších predpisov).
 
1.4.6 ÚČET - Elektronická služba, súbor prostriedkov v systéme ICT Poskytovateľa služieb, označený individuálnym menom (loginom) a heslom poskytnutým Zákazníkom, v ktorom sú uložené údaje poskytnuté Zákazníkom a informácie o ním zadaných Objednávkach v Internetovom obchode.
 
1.4.7 PRODUKT - hnuteľná vec dostupná v Internetovom obchode, ktorá je predmetom Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim.
 
1.4.8 PODMIENKY - tieto podmienky internetového obchodu.
 
1.4.9 INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod poskytovateľa služieb dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: www.kobercechemex.cz.
 
1.4.10 PREDÁVAJÚCI; POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB - DYWANY CHEMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ so sídlom v Gowarczowe (sídlo a doručovacia adresa: al. Wyzwolenia 61, 26-225 Gowarczów); zapísaná v obchodnom registri Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000890516; registrový súd, u ktorého je vedená evidencia spoločnosti: Varšava, okresný súd pre hlavné mesto Varšavu. Varšava, Kielce, X. hospodárske oddelenie Národného súdneho registra; základné imanie vo výške: 5 000 PLN; IČO: 6581992749; DIČ: 388459953, e-mailová adresa: info@kobercechemex.sk 
 
1.4.11 PREDAJNÁ ZMLUVA - zmluva o predaji výrobku uzavretá alebo uzavretá medzi zákazníkom a predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu.
 
1.4.12 ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba poskytovaná elektronicky Poskytovateľom služieb Zákazníkovi prostredníctvom Internetového obchodu.
 
1.4.13 UŽÍVATEĽ - (1) fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony av prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi aj fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony; (2) právnická osoba alebo (3) organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej je právna spôsobilosť priznaná zákonom; - ktorý využíva alebo hodlá využívať Elektronickú službu.
 
1.4.14 ZÁKON O SPOTREBITEĽSKÝCH PRÁVOCH - Zákon č. 374/2022 Zb. Zákon o ochrane spotrebiteľa (Zákon, ktorým sa mení zákon č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, a zákon č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov
 
1.4.15 OBJEDNÁVKA - prejav vôle zákazníka urobený prostredníctvom objednávkového formulára a smerujúci priamo k uzatvoreniu zmluvy o predaji výrobku s predávajúcim.

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVOM OBCHODE
 
2.1 V internetovom obchode sú k dispozícii nasledujúce elektronické služby: V e-shope sú k dispozícii: Účet a objednávkový formulár.
 
2.1.1 Účet - použitie účtu je možné potom, čo príjemca služby dokončí celkom tri po sebe idúce kroky - (1) vyplnenie registračného formulára, (2) kliknutie na pole "Registrácia" a (3) potvrdenie priania vytvoriť účet kliknutím na potvrdzovací odkaz automaticky zaslaný na zadanú e-mailovú adresu. V registračnom formulári je nutné, aby zákazník uviedol nasledujúce údaje o príjemcovi služby: meno a priezvisko a e-mailovú adresu.
 
2.1.1.1 Služba elektronického účtu je poskytovaná bezplatne po dobu neurčitú. Klient má možnosť kedykoľvek a bez udania dôvodu vymazať účet (odstúpiť od účtu) zaslaním príslušnej žiadosti poskytovateľovi služieb, najmä e-mailom na adresu: info@kobercechemex.sk
 
 alebo písomne na adresu: al. Wyzwolenia 61, 26-225 Gowarczów.
 
2.1.2 Objednávkový formulár - používanie objednávkového formulára začína v okamihu, keď zákazník pridá prvý výrobok do elektronického nákupného košíka v internetovom obchode. Objednávka je urobená, keď zákazník vykoná celkom dva po sebe idúce kroky - (1) vyplnenie objednávkového formulára a (2) kliknutie na políčko "Potvrdiť nákup" na webových stránkach internetového obchodu po vyplnení objednávkového formulára. - do tohto okamihu je možné zadané údaje samostatne upravovať (za týmto účelom je potrebné sa riadiť zobrazenými správami a informáciami dostupnými na webových stránkach Internetového obchodu). V objednávkovom formulári je nutné, aby zákazník uviedol nasledujúce údaje o sebe: meno a priezvisko/názov spoločnosti, adresu (ulica, číslo domu/bytu, PSČ, mesto, štát), e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo a údaje o kúpnej zmluve : V prípade, že sa jedná o výrobok (výrobky), množstvo výrobku (výrobkov), miesto a spôsob dodania výrobku (výrobkov), spôsob platby. V prípade Zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je tiež nutné uviesť názov spoločnosti a číslo IČ DPH.
 
2.1.2.1 Elektronická služba objednávkového formulára je poskytovaná bezplatne, je jednorazovou službou a zaniká v okamihu, keď je jej prostredníctvom zadaná objednávka, alebo v okamihu, keď zákazník prestane prostredníctvom nej zadávať objednávky vopred.
 
2.2 Technické požiadavky potrebné na prácu so systémom ICT používaným poskytovateľom služieb: (1) počítač, notebook alebo iné multimediálne zariadenia s prístupom k internetu; (2) prístup k elektronickej pošte; (3) webový prehliadač v aktuálnej verzii: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari alebo Microsoft Edge; (4) odporúčané minimálne rozlíšenie obrazovky: (5) povoliť vo webovom prehliadači súbory cookie a Javascript.
 
2.3 Klient je povinný používať Internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom a dobrými mravmi, s náležitým ohľadom na osobnostné práva a autorské práva a duševné vlastníctvo Poskytovateľa služieb a tretích strán. Zákazník je povinný zadávať vecne správne údaje. Príjemca nesmie poskytovať nezákonný obsah.
 
2.4 Postup pre sťažnosti týkajúce sa elektronických služieb je uvedený v oddiele. 6. Podmienok.

3. PODMIENKY NA UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
 
3.1 K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim dochádza po tom, čo zákazník urobí objednávku prostredníctvom objednávkového formulára v internetovom obchode v súlade s bodom. 2.1.2 Podmienok.
 
3.2 Cena výrobku uvedená na webových stránkach internetového obchodu je uvedená v poľských zlotých a zahŕňa dane. Zákazník je informovaný o celkovej cene vrátane daní za Produkt, ktorý je predmetom Objednávky, ako aj o nákladoch na dodanie (vrátane poplatkov za dopravu, doručenie a poštové služby) a ďalších nákladoch, a pokiaľ výšku týchto poplatkov nemožno určiť, o povinnosti ich uhradiť, na stránkach Internetového obchodu pri zadávaní Objednávky, a to aj v okamihu prejavu vôle Zákazníka byť viazaný Kúpnou zmluvou
 
3.3 Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy v internetovom obchode pomocou objednávkového formulára
 
3.3.1 K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim dochádza po tom, čo zákazník urobí objednávku v internetovom obchode v súlade s bodom. 2.1.2 Podmienok.
 
3.3.2 Po odoslaní objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí jej prijatie a súčasne ju prijme na spracovanie. Potvrdenie o prijatí Objednávky a jej prijatie na plnenie je vykonané tak, že Predávajúci zašle Zákazníkovi na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú pri zadaní Objednávky príslušnú e-mailovú správu, ktorá obsahuje aspoň vyhlásenie Predávajúceho o prijatí Objednávky a jej prijatie na plnenie a potvrdenie o uzavretí Kúpne zmluvy. Akonáhle zákazník obdrží vyššie uvedený e-mail, je medzi ním a predávajúcim uzavretá kúpna zmluva.
 
3.4 Obsah uzavretej kúpnej zmluvy je zaznamenaný, zabezpečený a sprístupnený zákazníkovi (1) sprístupnením týchto obchodných podmienok na webových stránkach internetového obchodu a (2) zaslaním e-mailovej správy uvedenej v bode. 3.3.2. Podmienok. Obsah kúpnej zmluvy je dodatočne zaznamenaný a zabezpečený v informačnom systéme internetového obchodu predávajúceho.

4. SPÔSOBY PLATBY A LEHOTA ZA PRODUKT
 
4.1.Platba bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho.
 
4.1.1 Elektronické platby a platby platobnou kartou prostredníctvom PayPal.com - možné aktuálne platobné metódy sú uvedené na webových stránkach internetového obchodu v záložke platobnej metódy a na webových stránkach https://www.paypal.com/.
 
4.1.2 Zúčtovanie elektronických platieb a transakcií platobnou kartou sa vykonáva podľa voľby zákazníka prostredníctvom služby PayPal.com. Spracovanie elektronických a kartových platieb je zabezpečené:
 
4.1.3 PayPal.com - spoločnosť PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. poschodie 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg.
 
4.2 Dátum splatnosti:
 
4.2.1 Pokiaľ si Zákazník zvolí platbu bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou, je povinný vykonať platbu do 7 kalendárnych dní od uzavretia Kúpnej zmluvy.
 
5. NÁKLADY, SPÔSOB A ČAS DODANIA VÝROBKU.
 
5.1 Dodanie výrobku zákazníkovi je spoplatnené, pokiaľ kúpna zmluva neustanovuje inak. Náklady na dodanie Výrobku (vrátane dopravy, doručenia a poštovného) sú Zákazníkovi uvedené na stránkach Internetového obchodu v záložke "Dodanie" a pri zadávaní Objednávky, vrátane okamihu prejavu vôle Zákazníka byť viazaný Kúpnou zmluvou.
 
5.2 Predávajúci umožní zákazníkovi nasledujúce spôsoby dodania alebo vyzdvihnutia Produktu:
 
5.2.1 Dodanie kuriérom
 
5.2.2 Paletové zásielky.
 
5.3 Lehota pre dodanie výrobku zákazníkovi je maximálne 7 pracovných dní, pokiaľ nie je v popise daného výrobku alebo pri zadaní objednávky uvedená lehota kratšia. V prípade Produktov s rôznymi dodacími lehotami sa za dátum dodania považuje najdlhší uvedený dátum, ktorý však nesmie byť dlhší ako 7 pracovných dní. Začiatok lehoty na dodanie Produktu Zákazníkovi sa počíta nasledovne:
 
5.3.1 Pokiaľ si zákazník zvolí platbu bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou - od dátumu pripísania na bankový účet predávajúceho alebo zúčtovací účet.
 
6. POSTUP NA VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ
 
6.1 Tento bod 6. Podmienok stanovuje postup pre vybavovanie sťažností spoločný pre všetky sťažnosti podané Predávajúcemu, najmä sťažnosti týkajúce sa Produktov, Kúpnych zmlúv, Elektronických služieb a ďalších sťažností súvisiacich s prevádzkou Predávajúceho alebo Internetového obchodu.
 
6.2 Základ a rozsah zodpovednosti je stanovený vo všeobecne platných právnych predpisoch, najmä v občianskom zákonníku, zákone o právach spotrebiteľov a zákone o poskytovaní elektronických služieb zo dňa 18. 10.2021 (Zákon č. 374/2021 Zb. ktorým sa mení zákon č. 127/ 2005 Zb., o elektronických komunikáciách ao zmene niektorých súvisiacich zákonov (zákon o elektronických komunikáciách), v znení neskorších predpisov.
 
6.2.1 Podrobné ustanovenia týkajúce sa reklamácie výrobku - hnuteľnej veci - zakúpeného zákazníkom na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim do 31. decembra 2022 sú uvedené v ustanoveniach Občianskeho zákonníka v znení účinnom do 31. decembra 2022, najmä v čl. ust. § 2099 až § 2125 Občianskeho zákonníka. Tieto ustanovenia vymedzujú najmä základ a rozsah zodpovednosti predávajúceho voči zákazníkovi v prípade, že predaný výrobok má fyzickú alebo právnu vadu (záruka). Predávajúci je povinný dodať zákazníkovi bezchybný výrobok. Podľa čl. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka je vylúčená zodpovednosť Predávajúceho zo záruky za Produkt zakúpený podľa predchádzajúcej vety voči Zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom.
 
6.2.2. frowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej zo Sprzedawcą od 1. stycznia 2023 r. określają prpisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||634/1992 Zb. Zákon o ochrane spotrebiteľa. Tieto ustanovenia vymedzujú najmä základ a rozsah zodpovednosti predávajúceho voči spotrebiteľovi v prípade, že výrobok nie je v súlade s kúpnou zmluvou.
 
6.2.3 Podrobné ustanovenia týkajúce sa reklamácie Produktu - digitálneho obsahu alebo služby alebo hnuteľnej veci, ktorá slúži iba ako nosič digitálneho obsahu - zakúpeného Zákazníkom na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim od dňa 31.12.1992 alebo pred týmto dátumom, pokiaľ k dodaniu takého Produktu malo dôjsť alebo došlo po tomto dátume, sú uvedené v ustanoveniach Zákona o právach spotrebiteľov v znení účinnom od 31.12.1992, najmä v čl. Zákon č. 634/1992 Zb. Zákon o ochrane spotrebiteľa. Tieto ustanovenia vymedzujú najmä základ a rozsah zodpovednosti predávajúceho voči spotrebiteľovi v prípade, že výrobok nie je v súlade s kúpnou zmluvou.
 
6.3 Sťažnosť možno podať napríklad:
 
6.3.1 písomne na adresu: al. Wyzwolenia 61, 26-225 Gowarczów;
 
6.3.2 elektronicky e-mailom na adresu: info@kobercechemex.sk 
 
 
6.4 Výrobok je možné zaslať alebo vrátiť formou reklamácie na nasledujúcu adresu: al. Wyzwolenia 61, 26-225 Gowarczów.
 
6.5 V opise sťažnosti sa odporúča uviesť: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu sťažnosti, najmä povahu a dátum vzniku nezrovnalosti alebo nesúladu so zmluvou; (2) požiadavka na spôsob zosúladenia so zmluvou alebo vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpení od zmluvy či iný nárok; a (3) kontaktné údaje sťažovateľa - uľahčí a urýchli to vybavenie sťažnosti. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú iba formu odporúčania a nemajú vplyv na účinnosť sťažností podaných bez odporúčaného opisu sťažnosti.
 
6.6 Pokiaľ sa v priebehu vybavovania sťažnosti zmenia kontaktné údaje uvedené sťažovateľom, je sťažovateľ povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu.
 
6.7 Sťažovateľ môže k sťažnosti priložiť dôkazy (napr. fotografie, dokumenty alebo výrobok) týkajúce sa predmetu sťažnosti. Predávajúci môže tiež požiadať sťažovateľa o poskytnutie ďalších informácií alebo zaslanie dôkazov (napr. fotografií), pokiaľ to predávajúcemu uľahčí a urýchli vybavenie sťažnosti.
 
6.8 Predávajúci na sťažnosť odpovie bezodkladne, najneskôr však do 14 kalendárnych dní od jej obdržania.
 
7. MIMOSÚDNE KONANIE O SŤAŽNOSTIACH A OPRAVNÝCH PROSTREDIACH A PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO KONANIAM.
 
7.1 Podrobné informácie o možnosti zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, využiť mimosúdne postupy na vybavovanie sťažností a uplatňovanie nárokov, ako aj pravidlá prístupu k týmto postupom, sú k dispozícii na internetových stránkach Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa na adrese: https://www .uohs.cz/sk/uvodni-stranka.html
 
7.2 K dispozícii je aj kontaktné miesto u predsedu Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa (telefón: +420 542 167 111, e-mail: posta@uohs.cz alebo písomná adresa: trieda Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, Česká republika ), ktorej úlohou je okrem iného poskytovať pomoc spotrebiteľom vo veciach mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov.
 
7.3 Spotrebiteľ má k dispozícii nasledujúce príklady mimosúdnych postupov pre podávanie sťažností a zjednávanie nápravy: (1) návrh na mimosúdne riešenie sporu na stálom zmierovacom spotrebiteľskom súde (viac informácií pozri: https://www.coi.cz/informace-o-adr/ ); (2) návrh na mimosúdne riešenie sporu u oblastného inšpektora obchodnej inšpekcie (viac informácií pozri webové stránky inšpektora príslušného podľa miesta podnikania predávajúceho); a (3) pomoc okresného (mestského) spotrebiteľského ombudsmana alebo spoločenskej organizácie, medzi ktorej zákonné úlohy patrí ochrana spotrebiteľa (napr. spotrebiteľský úrad). Česká Obchodná Inšpekcia). Poradenstvo je poskytované okrem iného prostredníctvom e-mailu na adrese podatelna@coi.cz a na telefónnej linke pre spotrebiteľa +420 222 703 404 (linka je v prevádzke v pracovné dni od 8:00 do 16:00 hodín, hovor je spoplatnený podľa tarify operátora).
 
7.4 Platforma pre online riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi na úrovni EÚ (platforma ADR) je k dispozícii na adrese https://www.coi.cz/podatelna/ . Platforma ADR je interaktívna a viacjazyčná internetová stránka s jednotným kontaktným miestom pre spotrebiteľov a podnikateľov, ktorí hľadajú mimosúdne riešenie sporu týkajúceho sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb online (viac informácií nájdete na samotnej platforme alebo na internetovej adrese Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa: https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora.html).
 
8. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 
8.1 Spotrebiteľ, ktorý uzavrel zmluvu na diaľku, môže do 14 kalendárnych dní od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu a bez vynaloženia nákladov, s výnimkou nákladov uvedených v bode. 8.8 Podmienok. Na zachovanie tohto termínu, stačí zaslať vyhlásenie pred uplynutím tejto lehoty. Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy možno urobiť napríklad:
 
8.1.1 písomne na adresu: al. Wyzwolenia 61, 26-225 Gowarczów;
 
8.1.2 elektronicky e-mailom na adresu: info@kobercechemex.sk
 
8.2 Vrátenie Produktu - hnuteľné veci (vrátane hnuteľných vecí s digitálnymi prvkami) v rámci odstúpenia od zmluvy je možné na nasledujúcej adrese: al. Wyzwolenia 61, 26-225 Gowarczów.
 
8.3 Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy je uvedený v prílohe 2 zákona o právach spotrebiteľov a je navyše k dispozícii v bode. 12 Podmienok. Spotrebiteľ môže použiť vzorový formulár, ale nie je to povinné.
 
8.4 Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť:
 
8.4.1 pri zmluve, v rámci ktorej plnenia Predávajúci dodáva Výrobok a je povinný previesť jeho vlastníctvo - od prevzatia Výrobku spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou, ktorá nie je dopravcom, av prípade zmluvy, ktorá: (1) zahŕňa viac Výrobkov, ktoré sú dodávané samostatne, v dávkach alebo po častiach - od prevzatia posledného Výrobku, dávky alebo časti, alebo (2) zahŕňa pravidelné dodávky Výrobkov na dobu určitú - od prevzatia prvého Výrobku;
 
8.4.2 v prípade ostatných zmlúv - od dňa uzavretia zmluvy.
 
8.5 V prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku sa zmluva považuje za neuzavretú.
 
8.6 Produkty - hnuteľné veci vrátane vecí hnuteľných s digitálnymi prvkami:
 
8.6.1 Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, všetky platby uhradené spotrebiteľom, vrátane nákladov na dodanie Produktu - hnuteľné veci, vrátane hnuteľnej veci s digitálnymi prvkami (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo spôsobu dodania zvoleného spotrebiteľom, ktorý je iný ako najlacnejší obvyklý spôsob dodania dostupný v Internetovom obchode). Predávajúci vráti platbu rovnakým platobným prostriedkom, ktorý použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia platby, ktorý spotrebiteľovi nevzniká žiadne náklady. V prípade Výrobkov - hnuteľných vecí (vrátane hnuteľných vecí s digitálnymi prvkami) - pokiaľ Predávajúci neponúkol spotrebiteľovi, že si Výrobok vyzdvihne sám, môže Predávajúci zadržať vrátenie platby prijatej od spotrebiteľa, kým nedostane Výrobok späť alebo kým spotrebiteľ nepredloží doklad o jeho vrátení, podľa toho , čo nastane skôr.
 
8.6.2 V prípade Produktov - hnuteľných vecí (vrátane hnuteľných vecí s digitálnymi prvkami) - je spotrebiteľ povinný vrátiť Produkt Predávajúcemu bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy, alebo ho odovzdať na vyzdvihnutie osobe poverenej Predávajúcim, ibaže Predávajúci ponúkol, že si Produkt vyzdvihne sám. Stačí, keď výrobok odošlete späť pred uplynutím lehoty.
 
8.6.3 Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty výrobku – hnuteľné veci (vrátane hnuteľnej veci s digitálnymi prvkami) – v dôsledku používania nad rámec toho, čo je nevyhnutné pre zistenie povahy, vlastností a fungovania výrobku.
 
8.7 Produkty - digitálny obsah alebo digitálne služby:
 
8.7.1 V prípade odstúpenia od zmluvy o poskytnutí produktu - digitálneho obsahu alebo digitálnej služby - nesmie predávajúci odo dňa doručenia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy použiť iný obsah ako osobné údaje poskytnuté alebo vytvorené spotrebiteľom počas používania produktu - digitálneho obsahu alebo digitálnej služby - poskytnutého predávajúcim, s výnimkou obsahu, ktorý: (1) sú užitočné iba v súvislosti s digitálnym obsahom alebo digitálnou službou, ktoré tvorili predmet zmluvy; (2) súvisia výlučne s činnosťou spotrebiteľa počas používania digitálneho obsahu alebo digitálnej služby poskytovanej predávajúcim; (3) boli obchodníkom skombinované s inými údajmi a nemožno ich z nich získať alebo ich možno získať iba s vynaložením neprimeraného úsilia; (4) boli vytvorené spotrebiteľom spoločne s inými spotrebiteľmi, ktorí ich môžu naďalej využívať. S výnimkou prípadov uvedených v bodoch 1 až 3 vyššie predávajúci na žiadosť spotrebiteľa sprístupní spotrebiteľovi iný obsah ako osobné údaje, ktoré spotrebiteľ poskytol alebo vytvoril v priebehu používania digitálneho obsahu alebo digitálnej služby poskytovanej predávajúcim. V prípade odstúpenia od zmluvy môže predávajúci spotrebiteľovi zabrániť v ďalšom používaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, najmä tým, že spotrebiteľovi znemožní prístup k digitálnemu obsahu alebo digitálnej službe alebo zablokuje užívateľský účet, čím nie sú dotknuté práva spotrebiteľa uvedené v predchádzajúcej vete. Spotrebiteľ má právo získať digitálny obsah od predávajúceho bezplatne, bez prekážok zo strany predávajúceho, v primeranej lehote av bežne používanom strojovo čitateľnom formáte.
 
8.7.2 V prípade odstúpenia od zmluvy o poskytnutí produktu - digitálneho obsahu alebo digitálnej služby je spotrebiteľ povinný prestať tento digitálny obsah alebo digitálnu službu používať a sprístupňovať tretím osobám.
 
8.8 Prípadné náklady spojené s odstúpením od zmluvy, ktoré je spotrebiteľ povinný znášať:
 
8.8.1 V prípade Produktov - hnuteľných vecí (vrátane hnuteľných vecí s digitálnymi prvkami) - pokiaľ si spotrebiteľ zvolil iný spôsob dodania Produktu ako najlacnejší bežný spôsob dodania dostupný v Internetovom obchode, nie je Predávajúci povinný nahradiť spotrebiteľovi žiadne dodatočné náklady, ktoré spotrebiteľovi vzniknú.
 
8.8.2 Pri výrobkoch - hnuteľných vecí (vrátane hnuteľných vecí s digitálnymi prvkami) - znáša priame náklady na vrátenie výrobku spotrebiteľ.
 
8.8.3 V prípade Výrobku - služby, ktorej poskytovanie - na výslovnú žiadosť spotrebiteľa - sa začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, je spotrebiteľ, ktorý uplatní právo na odstúpenie od zmluvy po podaní takejto žiadosti, povinný zaplatiť za služby poskytnuté do odstúpenia od zmluvy zmluvy. Výška platby sa vypočíta v pomere k rozsahu plnenia s prihliadnutím na zmluvne dohodnutú cenu alebo odmenu. Ak je cena alebo odmena neprimeraná, základom pre výpočet tejto sumy je trhová hodnota poskytnutej služby.
 
8.9 Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku sa nevzťahuje na zmluvy uzavreté na diaľku
 
8.9.1 (1) za poskytnutie služby, za ktorú je spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, pokiaľ predávajúci plne poskytol službu s výslovným a predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím poskytovania služby informovaný o tom, že po plnení predávajúcim stráca právo na odstúpenie od zmluvy a uznal ho; (2) v ktorom cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, nad ktorými predávajúci nevykonáva kontrolu a ktoré môžu nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; (3) v ktorom je predmetom služby produkt - hnuteľná vec (vrátane hnuteľnej veci s digitálnymi prvkami) - nie je prefabrikovaná, vyrobená podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo na uspokojenie jeho individuálnych potrieb; (4) v ktorej je výrobok dodávaný - pohyblivá vec (vrátane pohyblivej veci s digitálnymi prvkami) - podlieha rýchlemu poškodeniu alebo má krátku trvanlivosť; (5) v ktorej je výrobok dodávaný - pohyblivá vec (vrátane pohyblivej veci s digitálnymi prvkami) - dodávaná v uzavretom obale, ktorý nemožno vrátiť po otvorení obalu z hygienických alebo zdravotných dôvodov, pokiaľ bol obal po dodaní otvorený; (6)), v ktorom predmetom služby sú výrobky - hnuteľné veci (vrátane hnuteľných vecí s digitálnymi prvkami) - ktoré sú po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne spojené s inými hnuteľnými vecami, vrátane hnuteľných vecí s digitálnymi prvkami; (7) v ktorých predmetom služby sú alkoholické nápoje, ktorých cena bola dojednaná pri uzavretí kúpnej zmluvy a ktorých dodanie sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu, nad ktorými predávajúci nemá kontrolu; (8) o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal, že k nemu predávajúci príde za účelom neodkladnej opravy alebo údržby; ak predávajúci poskytuje ďalšie služby iné ako tie, ktoré si spotrebiteľ vyžiadal, alebo ak dodáva tovar - hnuteľné veci (vrátane hnuteľných vecí s digitálnymi prvkami) - iné ako náhradné diely nevyhnutné na vykonanie opravy alebo údržby, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy v vzťahu k ďalším službám alebo výrobkom; (9) ktorých predmetom služby sú zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačové programy dodávané v zapečatenom obale, pokiaľ bol obal po dodaní otvorený; (10) na dodanie guľatiny, periodík alebo časopisy, s výnimkou zmluvy o predplatnom; (11) uzavreté verejnou dražbou; (12) na poskytovanie ubytovacích služieb, iných ako na obytné účely, prepravu tovaru, prenájom automobilu, gastronómiu, služby súvisiace s voľnočasovými, zábavnými, športovými alebo kultúrnymi podujatiami, pokiaľ zmluva uvádza deň alebo dobu poskytovania služby; (13) pre poskytovanie digitálneho obsahu, ktorý nie je poskytovaný na hmotnom nosiči, za ktorý je spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, pokiaľ predávajúci začal službu s výslovným a predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím služby informovaný, že po vykonaní služby predávajúcim stráca práva na odstúpenie od zmluvy a toto prijal, a predávajúci poskytol spotrebiteľovi potvrdenie uvedené v článku 15 ods. 1 a 2 alebo článku 21 ods. 1 zákona o právach spotrebiteľov; (14) za poskytnutie služby, za ktorú je spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, pokiaľ spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho, aby sa dostavil k spotrebiteľovi za účelom opravy, a služba už bola s výslovným a predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa plne vykonaná.

8.10 Obsiahnuté v tomto oddiele 8. Ustanovenia týkajúce sa spotrebiteľa obsiahnuté v Nariadení sa použijú od 1. januára 2021 a pre zmluvy uzavreté od tohto dátumu sa použijú aj na Príjemcu služieb alebo Zákazníka, ktorý je fyzickou osobou uzatvárajúcou zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, pokiaľ je z obsahu tejto zmluvy zrejmé, že pre túto osobu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti sprístupneného na základe ustanovení o Centrálnom registri a informáciách o podnikateľskej činnosti.


9. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNÍKOV
 
9.1 Tento bod 9. Obchodné podmienky a všetky ustanovenia v nich obsiahnuté sú určené a teda záväzné iba pre zákazníka alebo príjemcu služieb, ktorý nie je spotrebiteľom, a od 1. januára 2021 a pre zmluvy uzavreté od tohto dátumu, ktorý nie je zároveň fyzickou osobou uzatvárajúcou zmluvu priamo súvisiace s jej podnikateľskou činnosťou, pokiaľ je z obsahu tejto zmluvy zrejmé, že pre túto osobu nemá profesionálnu povahu, vyplývajúcu najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti sprístupneného na základe ustanovení o Centrálnej evidencii a informáciách o podnikateľskej činnosti.
 
9.2 Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od jej uzavretia. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže byť v tomto prípade urobené bez udania dôvodu a nezakladá žiadne nároky zákazníka voči predávajúcemu.
 
9.3 Záručná zodpovednosť predávajúceho za výrobok alebo za nesúlad výrobku s kúpnou zmluvou je vylúčená.
 
9.4 Predávajúci odpovie na sťažnosť do 30 kalendárnych dní od jej obdržania.
 
9.5 Predávajúci má právo obmedziť dostupné spôsoby platby, vrátane požiadavky na čiastočnú alebo úplnú platbu vopred, a to bez ohľadu na spôsob platby zvolený zákazníkom a skutočnosť uzavretia kúpnej zmluvy.
 
9.6 Poskytovateľ služieb môže zmluvu o poskytovaní elektronických služieb vypovedať s okamžitou platnosťou a bez udania dôvodu zaslaním príslušného vyhlásenia príjemcovi služieb.
 
9.7 Zodpovednosť poskytovateľa služieb/predávajúceho voči zákazníkovi/klientovi je bez ohľadu na právny základ obmedzená - ako pre jednotlivú pohľadávku, tak pre všetky pohľadávky celkom - do výšky zaplatenej ceny a nákladov na dodanie podľa kúpnej zmluvy, maximálne však do výšky 5 tisíc korún. Obmedzenie čiastky uvedenej v predchádzajúcej vete sa vzťahuje na všetky nároky Klienta/Zákazníka voči Poskytovateľovi služieb/Predávajúcemu, a to aj v prípade, že Kúpna zmluva nie je uzavretá alebo s Kúpnou zmluvou nesúvisí. Poskytovateľ služieb/predajcu zodpovedá príjemcovi služieb/zákazníkovi iba za typické škody predvídateľné v čase uzavretia zmluvy a nezodpovedá za ušlý zisk. Predávajúci taktiež nezodpovedá za prípadné oneskorenie prepravy zásielky.
 
9.8 Všetky spory vzniknuté medzi predávajúcim/poskytovateľom služieb a zákazníkom/poskytovateľom služieb budú predložené súdu príslušnému podľa sídla predávajúceho/poskytovateľa služieb.
 
 
10. RECENZIA PRODUKTOV
 
10.1 Predávajúci umožňuje svojim zákazníkom vydávať a sprístupňovať stanoviská k produktom a internetovému obchodu za podmienok uvedených v tejto časti obchodných podmienok.
 
10.2 Zákazník môže poskytnúť spätnú väzbu pomocou formulára a pridať tak recenziu výrobku alebo internetového obchodu. Tento formulár môže byť sprístupnený priamo na webových stránkach internetového obchodu (vrátane externého widgetu) alebo môže byť sprístupnený prostredníctvom individuálneho odkazu, ktorý zákazník dostane po nákupe na ním uvedenú e-mailovú adresu.
 
10.3 Podanie zákazníkov nesmie byť použitá k nezákonným činnostiam, najmä k činnostiam, ktoré predstavujú nekalú súťaž alebo porušujú osobnostné práva, práva duševného vlastníctva alebo iné práva predávajúceho alebo tretích strán. Pri pridávaní stanoviska je zákazník povinný postupovať v súlade so zákonom, týmito obchodnými podmienkami a dobrými mravmi.
 
10.4 Názory môžu byť sprístupnené priamo na webových stránkach internetového obchodu (napr. u daného Produktu) alebo na externej službe pre zber názorov, s ktorou Predávajúci spolupracuje a na ktorú je na webových stránkach internetového obchodu odkazované (vrátane externého widgetu umiestneného na webových stránkach internetového obchodu) ).
 
10.5 Predávajúci neoveruje, či zverejnené názory na produkty pochádzajú od jeho zákazníkov, ktorí si daný produkt zakúpili.
 
10.6 Prípadné pripomienky možno vzniesť obdobným spôsobom ako v prípade sťažností uvedených v oddiele 6. Podmienok.
 
10.6.1 Predávajúci nezverejní ani nezaistí, aby iná osoba zverejnila nepravdivé názory alebo odporúčania zákazníkov, a neskreslí názory alebo odporúčania zákazníkov za účelom propagácie svojich produktov. Predajca poskytuje spätnú väzbu, a to ako pozitívne, tak negatívne. Predajca neposkytuje sponzorovanej recenzie.
 
11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
11.1 Zmluvy uzavreté prostredníctvom internetového obchodu sa uzatvárajú v poľskom jazyku.
 
11.2 Zmena rokovacieho poriadku
 
11.2.1 Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky z dôležitých dôvodov, tj: zmeny právnych predpisov; zmeny spôsobov alebo termínov platieb či doručovania, ktoré podliehajú zákonným alebo regulačným povinnostiam; zmeny rozsahu alebo formy poskytovaných Elektronických služieb; pridanie nových Elektronických služieb; nutnosť čeliť nepredvídanej a bezprostrednej hrozbe súvisiacej s ochranou Internetového obchodu, vrátane Elektronických služieb a Príjemcov služieb/Zákazníkov pred podvodmi, malwarom, spamom, únikom dát alebo inými hrozbami kybernetickej bezpečnosti - v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyvňujú vykonávanie týchto Podmienok.
 
11.2.2 Oznámenie o navrhovaných zmenách musí byť zaslané najmenej 15 dní pred dátumom účinnosti týchto zmien, pričom zmena môže byť vykonaná bez dodržania 15-dňovej lehoty, pokiaľ poskytovateľ služieb: (1) podlieha zákonnej alebo regulačnej povinnosti, na základe ktorej je povinný zmeniť svoje Podmienky spôsobom, ktorý mu bráni dodržať 15-dňovú lehotu na oznámenie; alebo (2) musí výnimočne zmeniť svoje Podmienky, aby riešil nepredvídanú a bezprostrednú hrozbu súvisiacu s ochranou Internetového obchodu, vrátane Elektronických služieb a Príjemcov služieb/Zákazníkov pred podvodmi, malwarom, spamom, narušením bezpečnosti dát alebo inými hrozbami kybernetickej bezpečnosti. V posledných dvoch prípadoch uvedených v predchádzajúcej vete sa zmeny vykonajú s okamžitou platnosťou, pokiaľ nie je možná alebo nutná dlhšia lehota na vykonanie, ktorú poskytovateľ služieb v každom prípade oznámi.
 
 
11.2.3 V prípade zmlúv trvalej povahy (napr. poskytovanie elektronickej služby - účtu) má zákazník právo vypovedať zmluvu s poskytovateľom služieb pred uplynutím výpovednej lehoty pre navrhované zmeny. Výpoveď nadobúda účinnosť 15 dní po obdržaní výpovede. V prípade uzavretia pokračujúcej zmluvy sú zmenené obchodné podmienky pre príjemcov služieb záväzné, pokiaľ bol o zmenách riadne informovaný v súlade s oznamovacou lehotou pred ich zavedením a pokiaľ počas tejto lehoty zmluvu nevypovedal. Okrem toho môže príjemca služby kedykoľvek po prijatí oznámenia o zmenách tieto zmeny prijať, a tým sa odhlásiť z ďalšej oznamovacej lehoty. V prípade uzavretia zmluvy inej povahy ako pokračovacej zmluvy sa zmeny obchodných podmienok nijako nedotýkajú práv, ktoré zákazník nadobudol predo dňom účinnosti zmien obchodných podmienok, najmä sa zmeny obchodných podmienok nedotýkajú už zadaných alebo podaných objednávok a uzavretých, uzavretých alebo plnených kúpnych zmlúv.
 
11.2.4 Ak by zmena zmluvných podmienok viedla k zavedeniu nových poplatkov alebo k zvýšeniu existujúcich poplatkov, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.
 
11.3 Záležitosti, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa riadia všeobecne platnými ustanoveniami poľského práva, najmä: Občiansky zákonník; Zákon o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami zo dňa 07.09.2004 (Zákon č. 480/2004 Zb. v znení neskorších predpisov).; zákon o právach spotrebiteľov; a ďalšie príslušné ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov.
 
11.4 Tieto obchodné podmienky nevylučujú ustanovenia platné v krajine obvyklého bydliska spotrebiteľa, ktorý uzatvára zmluvu s poskytovateľom služieb/predajcom, ktorú nemožno zmluvne vylúčiť. Poskytovateľ služieb/predajcu v takom prípade zaručuje spotrebiteľovi ochranu, ktorú mu poskytujú právne predpisy a ktorú nemožno zmluvne vylúčiť.
 
12. VZOROVÝ FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 
(PRÍLOHA 2 ZÁKONA O PRÁVOCH SPOTREBITEĽOV)
 
Bezplatné doručenie

Uskutočnite objednávku s hodnotou nad
10915.8 € a my vám ju pošleme ZDARMA!

Vrátenie za 14 dní

Zakúpený
tovar môžete vždy vrátiť do 14 dní

Odoslanie tovaru do 48 h

Tovar odosielame do 48 hodín
od od prijatia platby alebo
požiadavky na dobierku

V spoločnosti CHEMEX nakúpite kvalitné tradičné a moderné koberce online za atraktívne ceny. Veľký výber je našou najväčšou prednosťou, ponúkame efektívne koberce pre každý interiér vrátane módnych huňatých kobercov a kobercov s orientálnymi vzormi. Efektívny koberec však nie je všetko, čo si môžete objednať v našom online obchode. Predávame tiež kobercové krytiny, PVC krytiny, behúne a rohožky pred dvere a umelú trávu.

CHEMEX - koberce, kobercové a PVC krytiny - vítajte!

 

Preprava sa realizuje pomocou:

gls Koberce Chemex
dpd Koberce Chemex
suus Koberce Chemex

Zúčtovanie transakcií kreditnými kartami a elektronickými prevodmi sa vykonáva
  prostredníctvom PayU

payu Koberce Chemex
visa mastercard Koberce Chemex
ppaypal Koberce Chemex